Varför Elocta®

DOSINTERVALL

Hos 117 utvärderbara försökspersoner rekryterade till gruppen som fick individanpassad profylax var mediandoseringsintervallet 3,51 (interkvartilintervall 3,17–4,43) dagar.1,2

Referenser

1. Elocta, Produktresumé, augusti, 2020.

2. Mahlangu J et al. Phase 3 study of recombinant factor VIII Fc fusion protein in severe hemophilia A. Blood. 2014;123(3):317–25.

BLÖDNINGSFREKVENSER

Median för annualiserad blödningsfrekvens hos de försökspersoner som kunde utvärderas för effekt var:1,2

•    Individanpassad profylax:1,60 (interkvartilintervall 0,0-4,69)
•    Veckovis profylax: 3,59 (1,86–8,36)
•    Behandling vid behov: 33,57 (21,14–48,69)

Referenser

1. Elocta, Produktresumé, augusti, 2020.

2. Mahlangu J et al. Phase 3 study of recombinant factor VIII Fc fusion protein in severe hemophilia A. Blood. 2014;123(3):317–25.

BEHANDLING AV BLÖDNING

Av de 757 blödningshändelser som observerades kontrollerades 87,3 % med 1 injektion och totalt 97,8 % med 2 eller färre injektioner.1,2

•    Mediandosen per injektion för att behandla en blödningsepisod var 27,35 IE/kg

Referenser

1. Elocta, Produktresumé, augusti, 2020.

2. Mahlangu J et al. Phase 3 study of recombinant factor VIII Fc fusion protein in severe hemophilia A. Blood. 2014;123(3):317–25.

KIRURGISK PROFYLAX

Sammanlagt utfördes och bedömdes 23 större kirurgiska ingrepp hos 22 försökspersoner.1,2

•    De flesta försökspersonerna (95,7 %) fick en preoperativ singeldos för att upprätthålla hemostas under operationen. 
•    Mediandosen per injektion för att upprätthålla hemostas var 58,3 (intervall 45–102) IE/kg.
•    På operationsdagen fick de flesta försökspersonerna en andra injektion.
•    Den totala dosen på operationsdagen varierade mellan 50,8 och 126,6 IE/kg. 

Referenser

1. Elocta, Produktresumé, augusti, 2020.

2. Mahlangu J et al. Phase 3 study of recombinant factor VIII Fc fusion protein in severe hemophilia A. Blood. 2014;123(3):317–25.

 

Varför Elocta®

DOSINTERVALL

Hos 117 utvärderbara försökspersoner rekryterade till gruppen som fick individanpassad profylax var mediandoseringsintervallet 3,51 (interkvartilintervall 3,17–4,43) dagar.1,2

Referenser

1. Elocta, Produktresumé, augusti, 2020.

2. Mahlangu J et al. Phase 3 study of recombinant factor VIII Fc fusion protein in severe hemophilia A. Blood. 2014;123(3):317–25.

BLÖDNINGSFREKVENSER

Median för annualiserad blödningsfrekvens hos de försökspersoner som kunde utvärderas för effekt var:1,2

•    Individanpassad profylax:1,60 (interkvartilintervall 0,0-4,69)
•    Veckovis profylax: 3,59 (1,86–8,36)
•    Behandling vid behov: 33,57 (21,14–48,69)

Referenser

1. Elocta, Produktresumé, augusti, 2020.

2. Mahlangu J et al. Phase 3 study of recombinant factor VIII Fc fusion protein in severe hemophilia A. Blood. 2014;123(3):317–25.

BEHANDLING AV BLÖDNING

Av de 757 blödningshändelser som observerades kontrollerades 87,3 % med 1 injektion och totalt 97,8 % med 2 eller färre injektioner.1,2

•    Mediandosen per injektion för att behandla en blödningsepisod var 27,35 IE/kg

Referenser

1. Elocta, Produktresumé, augusti, 2020.

2. Mahlangu J et al. Phase 3 study of recombinant factor VIII Fc fusion protein in severe hemophilia A. Blood. 2014;123(3):317–25.

KIRURGISK PROFYLAX

Sammanlagt utfördes och bedömdes 23 större kirurgiska ingrepp hos 22 försökspersoner.1,2

•    De flesta försökspersonerna (95,7 %) fick en preoperativ singeldos för att upprätthålla hemostas under operationen. 
•    Mediandosen per injektion för att upprätthålla hemostas var 58,3 (intervall 45–102) IE/kg.
•    På operationsdagen fick de flesta försökspersonerna en andra injektion.
•    Den totala dosen på operationsdagen varierade mellan 50,8 och 126,6 IE/kg. 

Referenser

1. Elocta, Produktresumé, augusti, 2020.

2. Mahlangu J et al. Phase 3 study of recombinant factor VIII Fc fusion protein in severe hemophilia A. Blood. 2014;123(3):317–25.